A

ADSL:

Liña de subscrición dixital asimétrica. Tecnoloxía para transmitir información dixital a elevados largos de banda. A tecnoloxía ADSL prové unha conexión permanente e de gran velocidade.

Antivirus:

Progrtermosama que busca e elimina os virus informáticos que poden ter infectado un ordenador.

Arquivo adxunto:

Arquivo que acompaña unha mensaxe de correo electrónico. É axeitado para o envío de imaxes, sons, programas e calquera tipo de información.

Avatar:

Representación gráfica que se asocia a unha persoa usuaria para a súa identificación.

Alcume (nick ou nickname):

Nome da persoa usuaria empregado como identificación en actividades de socialización a través da rede.

B

Baixar:

Descargar un contido dalgún punto de Internet ao ordenador da persoa usuaria.

Báner:

Gráfico de dimensións relativamente pequenas que se mostra nunha páxina web con fins publicitarios.

Blogue, bitácora:

Tipo de páxina web que se utiliza como diario. Pode ser particular, colectivo ou dunha empresa.

Buscador ou motor de busca:

É un programa situado nun sitio de Internet que recibe un pedido de busca, o compara coas entradas da súa base de datos e devolve o resultado. Algúns dos máis coñecidos son Google, Bing, DuckDuckGo.

C

Cabalo de Troia:

Programa que contén un código daniño dentro de datos, aparentemente, inofensivos.

Cargar (upload):

Proceso de transferir información desde un ordenador persoal a algunha rede.

Ciber-:

Este prefixo, unido a case calquera palabra, relaciónaa co mundo de Internet: cibernauta, ciberpunk, ciberexperiencia, etc.

Ciberdelincuente:

Persoa que utiliza internet e a tecnoloxía para cometer delitos.

Clave de acceso (password):

Sinal ou contrasinal dun só uso.

Colgar:

Por unha banda, pode facer referencia ao feito de que o ordenador quede bloqueado ou parado; por outra, colgar tamén se refire a cargar ou subir un arquivo en Internet é transmitir o arquivo dun ordenador á web.

Conversar (chat):

Servizo de Internet que permite a dúas ou máis persoas usuarias conversar en liña, mediante o teclado, de maneira simultánea.

Copia de seguridade (backup):

Acción de copiar documentos, arquivos ou ficheiros co obxectivo de poder recuperalos se hai un fallo no sistema.

Correo lixo (spam):

Envío masivo, indiscriminado e non solicitado de publicidade a través das contas de correo electrónico.

D

Descarga:

Acción mediante a que se grava información existente nunha rede nalgún dispositivo de almacenamento do noso ordenador.

Devasa, barreira de control electrónica (firewall):

Mecanismo de seguridade que impide o acceso a unha rede.

Disco duro:

É unha unidade de almacenamento fixo onde se garda a información de maneira permanente, podendo ser modificada ou borrada. Outro parámetro importante é o tempo medio de acceso, que indica a rapidez coa que se le a información.

E

E-mail ou Correo electrónico:

É o servizo máis básico, antigo e utilizado dentro de Internet. A mensaxe electrónica é o medio máis rápido e eficaz de comunicación. Permite intercambiar mensaxes, programas, vídeos, imaxes, etc.

En liña (on line):

Estar liña, conectado. Estado no que se atopa un ordenador cando se conecta directamente coa rede a través dun dispositivo, por exemplo, un módem.

Espión (spyware):

Programa instalado nun ordenador que recolle información sobre a persoa usuaria que o utiliza sen o seu coñecemento para envialo vía Internet a quen logo vende a información ou a usa para realizar ou estatísticas ou accións posteriores, como correo lixo.

F

Foro:

É un taboleiro de anuncios onde de colocan mensaxes e se establece un grupo de debate en liña. Normalmente, existe unha persoa, que modera, en cada foro, para regulalo.

H

Hacker:

Persoa que penetra nas redes e intenta ter acceso a zonas ou contidos reservados. Non está asociado a cometer delitos.

I

Internet:

Rede de redes. Sistema mundial de redes de ordenadores interconectados. Foi concibido a finais da década de 1960 polo Departamento de Defensa dos Estados Unidos de América, máis concretamente pola ARPA. Nun primeiro momento denominouse arpanet e foi pensado para realizar funcións de investigación. O seu uso popularizouse a partir da creación da World Wide Web. Na actualidade, é un espazo público utilizado por millóns de persoas en todo o mundo como ferramenta de comunicación e información.

Intranet:

Rede privada existente dentro dunha empresa ou organización.

L

Ligazón (link):

Enlace, imaxe ou texto destacado, mediante subliñado ou color, que leva a outro sector do documento ou a outra páxina web. Hipervínculo.

Listaxe de distribución:

Relación de direccións electrónicas que conforman un grupo de traballo ou de interese e a cuxas persoas propietarias se remiten, de maneira simultánea, determinadas mensaxes a través do correo electrónico.

N

Navegador (browser):

Aplicación informática que permite acceder á información gráfica, textual e multimedia na web.

Navegador:

Programa para recorrer a World Wide Web. Algúns dos máis coñecidos son Microsoft Internet Explorer, Mozilla, Firefox, Google Chrome e Opera.

Nome de usuario (username):

Nome intelixible que identifica ao usuario dun sistema ou dunha rede.

P

Páxina Web:

Unha das páxinas que compoñen un sitio da web. Un sitio web agrupa un conxunto de páxinas afíns. Á páxina de entrada chámaselle “páxina inicial ou páxina principal”.

Programas (software):

Termo xeral que designa os diversos tipos de programas usados en computación.

R

Realidade virtual:

Tecnoloxía informática e de comunicacións pola que mergulla a persoa usuaria nun entorno virtual de natureza espazo-sensitiva por medios artificiais que lle permiten actuar co sistema de maneira interactiva.

Rede:

Sistema de comunicación de datos que conecta, entre si, sistemas informáticos.

Rede social:

Sistema de comunicación de datos que conecta, entre si, sistemas informáticos.

Redes persoa-persoa (peer to peer, P2P):

Sistema de comunicación bilateral exclusiva entre dúas ou máis persoas a través de Internet coa finalidade de intercambiar información e arquivos.

S

Sala de conversa (chat room):

Habitación virtual ou espazo no que se conversa. As conversas soen organizarse por temas ou por intereses comúns.

Sistema operativo:

Programa que administra os demais programas dun ordenador.

U

URL (universal resource locator):

Localizador universal de recursos. É o termo que se utiliza para referirse a un enderezo de Internet. Cada URL é único e está formado por varias partes.

V

Virus:

Pequeno programa que “infecta” unha computadora. Pode causar efectos indesexables e mesmo danos irreparables.

Y

Youtube:

Sitio web (www.youtube.com) no que se aloxan millóns de vídeos e que permite a descarga de vídeos por parte das persoas usuarias.

Categorías: Blogue

Ola. Usamos cookies por motivos técnicos e tamén para coñecer un pouco ás persoas que nos visitan e dar un mellor servizo. Aínda así, podes rechazar o seu uso. View more
Cookies settings
Aceptar
Rechazar
Política de privacidade e cookies
Privacy & Cookies policy
Cookie nameActive
Esta política de privacidade foi redactada ao amparo do disposto no REGULAMENTO (UE) 2016/679 DO PARLAMENTO EUROPEO E DO CONSELLO do 27 de abril de 2016 relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos (RGPD) e na Lei Orgánica 3/2018 do 5 de decembro, de Protección de Datos e garantía dos dereitos dixitais ( LOPDGDD).

Identificación do Responsable do Tratamento

O Responsable do Tratamento é o COLEXIO PROFESIONAL DE  ENXEÑARÍA EN INFORMÁTICA DE GALICIA (CPEIG) con NIF Q1500325D e domicilio a efectos de notificacións en Fernando III O Santo 13, 1ºA, 15701 - Santiago de Compostela, A Coruña e dirección electrónica de contacto informacion@cpeig.gal

Para que pode tratar o  CPEIG os teus datos persoais?

A continuación imos detallarche para que podemos tratar os teus datos persoais en función da túa relación nós; indicámosche tamén a base de lexitimación deste tratamento, o prazo de conservación e se existen destinatarios que poidan ter acceso aos teus datos: Tratamento “Queixas e suxerencias”
 • Responsable do tratamento:    Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia
 • Datos de contacto:    Fernando III O Santo 13, 1ºA, Santiago de Compostela, Coruña
 • Delegado de protección de datos:  dpd@cpeig.gal
 • Finalidade do tratamento:    Tratamento das queixas e suxerencias recibidas a través dos formularios web.
 • Lexitimación    Artígo 6.1.c) Cumprimiento de obrigación legal.
 • Categorías de interesados:  Membros colexiados e usuarios.
 • Categorías de datos personais: Datos identificativos.
 • Categorías de destinatarios: Non se prevén cesións.
 • Transferencias internacionais: Non se prevén transferencias internacionais.
 • Prazos de conservación: Durante o periodo de prescripción das infraccións nacidas do tratamento.
 • Medidas de seguridade:  Información informatizada en servidor ou equipos locais con protección mediante contrasinais. Información en papel en estancias protexidas.
Tratamento “Exercicio dos dereitos RGPD”
 • Responsable do tratamento:    Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia
 • Datos de contacto:    Fernando III O Santo 13, 1ºA, Santiago de Compostela, Coruña
 • Delegado de protección de datos:  dpd@cpeig.gal
 • Finalidade do tratamento:    Atención aos dereitos RGPD (acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación e portabilidade) de membros colexiados e usuarios.
 • Lexitimación    Artígo 6.1.c) - Cumprimento de obrigación legal.
 • Categorías de interesados:  Membros colexiados e usuarios do Colexio.
 • Categorías de datos personais: Datos identificativos. Datos académicos. Transaccións de bens e servizos. Información comercial, económica e de seguros. Datos bancarios.
 • Categorías de destinatarios: Autoridade competente na materia: AEPD.
 • Transferencias internacionais: Non se prevén transferencias internacionais.
 • Prazos de conservación: Durante o periodo de prescripción das infraccións nacidas do tratamento.
 • Medidas de seguridade:  Información informatizada en servidor ou equipos locais con protección mediante contrasinais. Información en papel en estancias protexidas.

Máis información sobre os dereitos da normativa de protección de datos

Que dereitos asisten ao interesado?

O  RGPD outórgache os seguintes dereitos, que poderás exercelos enviando un correo electrónico á dirección do responsable do tratamento: Dereito de acceso Tes dereito a obter confirmación de se se están tratando ou non datos persoais que che  conciernen e, en tal caso, dereito de acceso aos datos persoais e á información relacionada co seu tratamento. Tes dereito a obter unha copia dos datos persoais obxecto de tratamento. Dereito de rectificación Tes dereito a obter sen dilación indebida a rectificación dos datos persoais inexactos que che  conciernen. @Teniendo en cuenta os fins do tratamento, terás dereito a que se completen os datos persoais que sexan incompletos. Dereito de supresión Tes dereito a obter sen dilación indebida a supresión dos datos persoais que che  conciernen. Estamos obrigados a suprimir sen dilación indebida os datos persoais cando concorra algunha das circunstancias seguintes:
 1. os datos persoais xa non sexan necesarios en relación cos fins para os que foron recollidos ou tratados doutro xeito;
 2. o interesado retire o consentimento prestado para fins específicos ou o consentimento expreso prestado para o tratamento de categorías especiais de datos, como os que revelen as súas opinións políticas, mentres este tratamento non se base noutro fundamento xurídico;
 3. o interesado opóñase ao tratamento por motivos relacionados coa súa situación particular e non prevalezan outros motivos lexítimos para o tratamento;
 4. os datos persoais fosen tratados ilicitamente;
 5. os datos persoais deban suprimirse para o cumprimento dunha obrigación legal establecida no Dereito da Unión ou dos Estados membros que se aplique ao responsable do tratamento.
Non será aplicable a obrigación de supresión dos datos persoais cando o tratamento sexa necesario para:
 1. exercer o dereito á liberdade de expresión e información;
 2. o cumprimento dunha obrigación legal que requira o tratamento de datos imposta polo Dereito da Unión ou dos Estados membros que se aplique ao responsable do tratamento;
 3. o cumprimento dunha misión realizada en interese público ou no exercicio de poderes públicos conferidos ao responsable;
 4. con fins de arquivo en interese público, fins de investigación científica ou histórica ou fins estatísticos, na medida en que o dereito á supresión puidese facer imposible ou obstaculizar gravemente o logro dos obxectivos do devandito tratamento;
 5. para o exercicio, a defensa ou a presentación de reclamacións.
Limitación do tratamento Tes dereito a obter a limitación do tratamento dos datos cando se cumpra algunha das condicións seguintes:
 1. Impugnes a exactitude dos datos persoais, durante un prazo que nos permita verificar a exactitude dos mesmos;
 2. O tratamento sexa ilícito e opóñasche á supresión dos datos persoais e solicites no seu lugar a limitación do seu uso;
 3. Non necesitemos os datos persoais para os fins do tratamento, pero necesítelos para a formulación, o exercicio ou a defensa de reclamacións;
 4. Opúxechesche ao tratamento por motivos relacionados coa túa situación particular, mentres se verifica se os motivos lexítimos como responsable do tratamento prevalecen sobre os do interesado.
Portabilidade dos datos Tes dereito a recibir os datos persoais que che incumban, nun formato estruturado, de uso común e lectura mecánica. Oposición ao tratamento Tes dereito a opoñerche en calquera momento, por motivos relacionados coa túa situación particular, a que datos persoais que che  conciernan sexan obxecto dun tratamento baseado no disposto no artigo 6, apartado 1, letras e) ou  f) do  RGPD. Deixaremos de tratar os datos persoais, salvo que acreditemos motivos lexítimos imperiosos para o tratamento que prevalezan sobre os intereses, os dereitos e as liberdades do interesado, ou para a   formulación, o exercicio ou a defensa de reclamacións. Revogación do consentimento Tes dereito a retirar en calquera momento o consentimento que nos diste para tratar os teus datos persoais. Reclamación ante as autoridades de protección de datos Tes dereito a reclamar ante as autoridades de control en materia de protección de datos se consideras que os teus datos persoais non están a ser tratados de forma correcta. Neste caso, a autoridade competente é a Axencia Española de Protección de Datos. Pode exercer os seus dereitos na seguinte dirección: https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/infoSede/inicio. jsf Tratamento de datos de menores de idade Os nosos servizos deben ser utilizados por maiores de 14 anos, polo que no caso de que non teñas esta idade deberás absterche de utilizalos. Poderemos requirir documentación oficial para acreditar a idade. Modificación da presente política de privacidade Debido ás novidades lexislativas e xurisprudenciais, a presente política de privacidade pode sufrir modificacións para adaptarse ás novas realidades xurídicas. Nos devanditos supostos, o responsable anunciará nesta páxina os cambios introducidos con razoable antelación á súa posta en práctica.
Save settings
Cookies settings