Identificación do titular do sitio web

Este sitio web foi creado e é mantido polo Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia (en adiante CPEIG ou o Colexio), corporación de Dereito Público creada pola Lei 10/2006, de 1 de decembro, e que se regula polos seus Estatutos, aprobados polo decreto 100/2016, do 7 de xullo. 

De conformidade co establecido na Lei 34/2002, de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico, infórmase de que o CIF do Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia é Q-1500325-D, que o domicilio postal é Rúa Fernando III O Santo 13-1ªA, C.P. 15.701 de Santiago de Compostela, A Coruña, o teléfono de contacto é 981 592 773 e a dirección de correo electrónico secretaria@cpeig.gal.

Este sitio web ten como obxectivo facilitar ós colexiados e á sociedade en xeral a información sobre as actividades que realiza o Colexio ou novas de interese, así como proporcionar os servizos colexiais.

Condicións de uso da web

O acceso ó sitio web implica a aceptación das condicións contidas no presente aviso, polo que, no caso de non estar conforme con algunha destas condicións, deberase cesar no uso do presente sitio web.

O uso do sitio web, como dos servizos que se ofrecen, son en principio de carácter gratuíto.

Acceso o sitio web

O sitio web do Colexio está formado por unha parte pública e unha parte privada. A parte pública do sitio web é libre, gratuíta e non require que o visitante (ou usuario) facilite ningunha información sobre si mesmo. Non obstante, o acceso á parte privada da web está restrinxido ás persoas colexiadas e ás persoas autorizadas.

Os colexiados serán dados de alta e asignaráselles unhas credenciais para que poidan acceder á área privada do sitio web.

Todo usuario ten obriga de usar a web de forma dilixente e correcta, polo tanto o usuario comprométese a non utilizar a web nin os servizos ofertados para a realización de actividades contrarias ás leis, á moral, á orde pública establecida, con fins ilícitos, prohibidos ou lesivos de dereitos e intereses de terceiros; e, en xeral, a facer un uso conforme ás presentes condicións xerais.

Do mesmo xeito, obrígase a non realizar a través dos servizos actividades publicitarias ou de explotación comercial e a non remitir mensaxes utilizando unha identidade falsa, así como a non ocultar de xeito algún a orixe da mensaxe.

Funcionamento, Contido e Exención da Responsabilidade

Os contidos incorporados ó sitio web foron elaborados, en todo momento, de boa fe, co propósito de dar información ós usuarios, polo que o CPEIG non asume ningún tipo de responsabilidade respecto á integridade ou exactitude da citada información, nin garante a exactitude, nin a posta ó día desa información, a cal poderá ser modificada sen previo aviso. Tampouco se responsabiliza dos eventuais errores tipográficos, formais ou numéricos que poida conter o sitio web.

Este sitio web ten ligazóns e conexións con outros sitios web, sen que por isto o Colexio poda responder da calidade, exactitude e veracidade dos contidos das mesmas, polo que non se fai responsable de calquera perda, directa ou indirecta, consecuencia das decisións adoptadas en base á información dispoñible nos citados sitios web.

A presenza destes enlaces no sitio web do Colexio ten unha finalidade informativa, non constituíndo en ningún caso unha invitación ou recomendación á contratación de produtos ou servizos que se ofrezan no sitio web destino e en ningún caso implican o apoio ás persoas ou entidades autoras de tales contidos ou titulares dos sitios onde se atopan. Deste xeito, o Colexio non se responsabiliza do contido e dispoñibilidade dos sitios web ós que enlaza fora da súa páxina, de danos ou perdas que poidan xurdir pola conexión, polo uso do contido, produto ou servizo dispoñibles nos sitios web ós que se dirixen os enlaces.

O Colexio reservase o dereito de realizar en todo momento e sen necesidade de previo aviso ós usuarios do portal, as actualizacións e modificacións que considere oportunas, tanto na información contida como na estrutura ou das condicións de acceso ó sitio web. Por isto, o Colexio non se fai responsable de perdas, directa ou indirectas, consecuencia de decisións adoptadas en base á información dispoñible no sitio web.

Do mesmo xeito, o CPEIG non se fai responsable dos posibles erros de comunicación, non podendo garantir o funcionamento continuo e a dispoñibilidade de acceso ó sitio web. En todos os casos, o Colexio realizará á maior brevidade posible, todas as actuacións para a corrección dos erros.

Dereitos de Propiedade Intelectual e Industrial

Tanto o deseño do sitio web, o seu código fonte, logos marcas e outros signos distintivos que aparecen no mesmo son susceptibles de uso industrial e comercial, e pertencen ó Colexio ou ás entidades colaboradoras, e están protexidos polos correspondentes dereitos de propiedade intelectual e industrial.

O seu uso, reprodución, distribución, comunicación pública, transformación ou calquera outra actividade similar ou análoga queda totalmente prohibida salvo expresa autorización por escrito do CPEIG.

Os contidos do sitio web están igualmente protexidos polos dereitos de propiedade intelectual do Colexio ou de terceiros. O uso dos contidos elaborados polo CPEIG será permitido unicamente cando exista unha autorización previa e por escrito a tales efectos por parte do Colexio.

O Colexio declara o seu respecto ós dereitos de propiedade intelectual e industrial de terceiros; por iso, se considera que este sitio poida estar violando os seus dereitos, pregamos se poña en contacto co Colexio mediante o correo electrónico informacion@cpeig.gal

Lexislación aplicable

A lexislación aplicable é a española. Se houbese calquera tipo de controversia co sitio web, as partes, con renuncia expresa ó foro que puidera corresponderlles, someteranse ó foro dos Xulgados e Tribunais de Santiago de Compostela, A Coruña.

Ola. Usamos cookies por motivos técnicos e tamén para coñecer un pouco ás persoas que nos visitan e dar un mellor servizo. Aínda así, podes rechazar o seu uso. View more
Cookies settings
Aceptar
Rechazar
Política de privacidade e cookies
Privacy & Cookies policy
Cookie nameActive
Esta política de privacidade foi redactada ao amparo do disposto no REGULAMENTO (UE) 2016/679 DO PARLAMENTO EUROPEO E DO CONSELLO do 27 de abril de 2016 relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos (RGPD) e na Lei Orgánica 3/2018 do 5 de decembro, de Protección de Datos e garantía dos dereitos dixitais ( LOPDGDD).

Identificación do Responsable do Tratamento

O Responsable do Tratamento é o COLEXIO PROFESIONAL DE  ENXEÑARÍA EN INFORMÁTICA DE GALICIA (CPEIG) con NIF Q1500325D e domicilio a efectos de notificacións en Fernando III O Santo 13, 1ºA, 15701 - Santiago de Compostela, A Coruña e dirección electrónica de contacto informacion@cpeig.gal

Para que pode tratar o  CPEIG os teus datos persoais?

A continuación imos detallarche para que podemos tratar os teus datos persoais en función da túa relación nós; indicámosche tamén a base de lexitimación deste tratamento, o prazo de conservación e se existen destinatarios que poidan ter acceso aos teus datos: Tratamento “Queixas e suxerencias”
 • Responsable do tratamento:    Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia
 • Datos de contacto:    Fernando III O Santo 13, 1ºA, Santiago de Compostela, Coruña
 • Delegado de protección de datos:  dpd@cpeig.gal
 • Finalidade do tratamento:    Tratamento das queixas e suxerencias recibidas a través dos formularios web.
 • Lexitimación    Artígo 6.1.c) Cumprimiento de obrigación legal.
 • Categorías de interesados:  Membros colexiados e usuarios.
 • Categorías de datos personais: Datos identificativos.
 • Categorías de destinatarios: Non se prevén cesións.
 • Transferencias internacionais: Non se prevén transferencias internacionais.
 • Prazos de conservación: Durante o periodo de prescripción das infraccións nacidas do tratamento.
 • Medidas de seguridade:  Información informatizada en servidor ou equipos locais con protección mediante contrasinais. Información en papel en estancias protexidas.
Tratamento “Exercicio dos dereitos RGPD”
 • Responsable do tratamento:    Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia
 • Datos de contacto:    Fernando III O Santo 13, 1ºA, Santiago de Compostela, Coruña
 • Delegado de protección de datos:  dpd@cpeig.gal
 • Finalidade do tratamento:    Atención aos dereitos RGPD (acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación e portabilidade) de membros colexiados e usuarios.
 • Lexitimación    Artígo 6.1.c) - Cumprimento de obrigación legal.
 • Categorías de interesados:  Membros colexiados e usuarios do Colexio.
 • Categorías de datos personais: Datos identificativos. Datos académicos. Transaccións de bens e servizos. Información comercial, económica e de seguros. Datos bancarios.
 • Categorías de destinatarios: Autoridade competente na materia: AEPD.
 • Transferencias internacionais: Non se prevén transferencias internacionais.
 • Prazos de conservación: Durante o periodo de prescripción das infraccións nacidas do tratamento.
 • Medidas de seguridade:  Información informatizada en servidor ou equipos locais con protección mediante contrasinais. Información en papel en estancias protexidas.

Máis información sobre os dereitos da normativa de protección de datos

Que dereitos asisten ao interesado?

O  RGPD outórgache os seguintes dereitos, que poderás exercelos enviando un correo electrónico á dirección do responsable do tratamento: Dereito de acceso Tes dereito a obter confirmación de se se están tratando ou non datos persoais que che  conciernen e, en tal caso, dereito de acceso aos datos persoais e á información relacionada co seu tratamento. Tes dereito a obter unha copia dos datos persoais obxecto de tratamento. Dereito de rectificación Tes dereito a obter sen dilación indebida a rectificación dos datos persoais inexactos que che  conciernen. @Teniendo en cuenta os fins do tratamento, terás dereito a que se completen os datos persoais que sexan incompletos. Dereito de supresión Tes dereito a obter sen dilación indebida a supresión dos datos persoais que che  conciernen. Estamos obrigados a suprimir sen dilación indebida os datos persoais cando concorra algunha das circunstancias seguintes:
 1. os datos persoais xa non sexan necesarios en relación cos fins para os que foron recollidos ou tratados doutro xeito;
 2. o interesado retire o consentimento prestado para fins específicos ou o consentimento expreso prestado para o tratamento de categorías especiais de datos, como os que revelen as súas opinións políticas, mentres este tratamento non se base noutro fundamento xurídico;
 3. o interesado opóñase ao tratamento por motivos relacionados coa súa situación particular e non prevalezan outros motivos lexítimos para o tratamento;
 4. os datos persoais fosen tratados ilicitamente;
 5. os datos persoais deban suprimirse para o cumprimento dunha obrigación legal establecida no Dereito da Unión ou dos Estados membros que se aplique ao responsable do tratamento.
Non será aplicable a obrigación de supresión dos datos persoais cando o tratamento sexa necesario para:
 1. exercer o dereito á liberdade de expresión e información;
 2. o cumprimento dunha obrigación legal que requira o tratamento de datos imposta polo Dereito da Unión ou dos Estados membros que se aplique ao responsable do tratamento;
 3. o cumprimento dunha misión realizada en interese público ou no exercicio de poderes públicos conferidos ao responsable;
 4. con fins de arquivo en interese público, fins de investigación científica ou histórica ou fins estatísticos, na medida en que o dereito á supresión puidese facer imposible ou obstaculizar gravemente o logro dos obxectivos do devandito tratamento;
 5. para o exercicio, a defensa ou a presentación de reclamacións.
Limitación do tratamento Tes dereito a obter a limitación do tratamento dos datos cando se cumpra algunha das condicións seguintes:
 1. Impugnes a exactitude dos datos persoais, durante un prazo que nos permita verificar a exactitude dos mesmos;
 2. O tratamento sexa ilícito e opóñasche á supresión dos datos persoais e solicites no seu lugar a limitación do seu uso;
 3. Non necesitemos os datos persoais para os fins do tratamento, pero necesítelos para a formulación, o exercicio ou a defensa de reclamacións;
 4. Opúxechesche ao tratamento por motivos relacionados coa túa situación particular, mentres se verifica se os motivos lexítimos como responsable do tratamento prevalecen sobre os do interesado.
Portabilidade dos datos Tes dereito a recibir os datos persoais que che incumban, nun formato estruturado, de uso común e lectura mecánica. Oposición ao tratamento Tes dereito a opoñerche en calquera momento, por motivos relacionados coa túa situación particular, a que datos persoais que che  conciernan sexan obxecto dun tratamento baseado no disposto no artigo 6, apartado 1, letras e) ou  f) do  RGPD. Deixaremos de tratar os datos persoais, salvo que acreditemos motivos lexítimos imperiosos para o tratamento que prevalezan sobre os intereses, os dereitos e as liberdades do interesado, ou para a   formulación, o exercicio ou a defensa de reclamacións. Revogación do consentimento Tes dereito a retirar en calquera momento o consentimento que nos diste para tratar os teus datos persoais. Reclamación ante as autoridades de protección de datos Tes dereito a reclamar ante as autoridades de control en materia de protección de datos se consideras que os teus datos persoais non están a ser tratados de forma correcta. Neste caso, a autoridade competente é a Axencia Española de Protección de Datos. Pode exercer os seus dereitos na seguinte dirección: https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/infoSede/inicio. jsf Tratamento de datos de menores de idade Os nosos servizos deben ser utilizados por maiores de 14 anos, polo que no caso de que non teñas esta idade deberás absterche de utilizalos. Poderemos requirir documentación oficial para acreditar a idade. Modificación da presente política de privacidade Debido ás novidades lexislativas e xurisprudenciais, a presente política de privacidade pode sufrir modificacións para adaptarse ás novas realidades xurídicas. Nos devanditos supostos, o responsable anunciará nesta páxina os cambios introducidos con razoable antelación á súa posta en práctica.
Save settings
Cookies settings